Privacy Reglement

Privacy Reglement Blauwbroek Techniek

Onderstaand is het Privacy Reglement van Blauwbroek Techniek verwoord. Dit reglement is opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Blauwbroek wil transparant zijn over de soorten gegevens die zij verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie we de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

In dit Privacy Reglement informeren wij u hierover.

Definities:

 • Blauwbroek:  Blauwbroek Techniek
 • Betrokkene:   De kandidaat of medewerker, wiens persoonsgegevens het betreft
 • Derden:           Partijen waarmee Blauwbroek samenwerkt en die inzicht hebben in de persoonsgegevens van betrokkene

Identiteit

Blauwbroek Techniek is een handelsnaam van Redbrook Engineering B.V. en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 32169332.

Blauwbroek heeft drie vestigingen:

Zwolle, Schrevenweg 5, 8024 HB, 038-850 4133

Middelburg, Lange Noordstraat 48, 4331 CE, 0118-225 085
Drachten, Berglaan 4, 9203 EG, 06-1788 2973

www.blauwbroek.nl

info@blauwbroek.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De kernactiviteit van Blauwbroek is het werven, selecteren en detacheren van technisch personeel.

Hiertoe beschikt zij van betrokkene over privacygevoelige informatie, zoals:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, ID bewijs, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
 • Gegevens over opleidingen, cursussen, beroep, dienstverbanden en inkomen
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid (voor zover dit van invloed is of kan zijn op het werk)

Blauwbroek ontvangt de gegevens van betrokkene zelf, bijvoorbeeld via een door betrokkene ingezonden sollicitatiebrief met CV, of doordat betrokkene  zijn/haar gegevens kenbaar heeft gemaakt op een openbare  jobsite, LinkedIn of dergelijke.

In alle gevallen zal Blauwbroek uiterste zorgvuldigheid omtrent de persoonsgegevens betrachten.

Indien kandidaten worden voorgelegd aan een opdrachtgever gebeurt dat in overleg met de betrokkene en worden de gegevens zo anoniem mogelijk overlegt, voor zover daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid op primaire beoordeling van betrokkene door de opdrachtgever.

Indien betrokkene wordt voorgelegd aan een potentiële opdrachtgever, worden de volgende gegevens daarbij kenbaar gemaakt:

 • Voornaam en woonplaats
 • Opleidingen en cursussen
 • Werkervaringen
 • Eventuele referenties (uitsluitend na schriftelijk akkoord van de betrokkene)
 • Een persoonlijke toelichting door de Blauwbroek medewerker

Akkoord verklaring

Bij de eerste kennismaking met een kandidaat wordt hem/haar een ‘akkoord-verklaring’ voorgelegd waarop de kandidaat kan aangeven voor welke doeleinden we zijn/haar gegevens wel of juist niet mogen gebruiken.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens blijven In beginsel voor onbepaalde duur bewaard. Dit omdat veel betrokkenen  aangeven óók in een later stadium latent geïnteresseerd te blijven in beroepsmatige mogelijkheden voor hen.

Op eerste verzoek van betrokkene zullen de gegevens echter verwijderd worden uit het systeem van Blauwbroek, voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen van Blauwbroek in deze.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Betrokkene heeft te allen tijde het recht op inzage van de van hem/haar opgeslagen gegevens. Hij/zij kan deze gegevens rectificeren waar nodig of de gegevens geheel of gedeeltelijk laten verwijderen.

Fysieke inzage van de eigen persoonsgegevens is alleen mogelijk ten kantore van Blauwbroek,  aangezien alle gegevens digitaal worden bewaard in een niet voor derden toegankelijk CRM-systeem.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Gelet op de kernactiviteit van Blauwbroek is het onvermijdelijk dat derden inzicht hebben, danwel kunnen hebben in de persoonsgegevens van betrokkene. Hierbij te denken aan:

 • Verzekeringsmaatschappij, waar het bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering betreft;
 • Pensioenverzekeraar, waar het de pensioenverzekering betreft;
 • Een payroll organisatie indien partijen er voor kiezen het juridisch werkgeverschap elders te leggen. In dat geval zullen ook de aan deze organisatie gelieerde partijen inzage hebben;
 • De bank die ingezet wordt voor de (salaris)betalingen

Daarnaast kunnen partijen toegang hebben tot de persoonsgegevens van betrokkene, aangezien zij het softwarematige onderhoud van het Blauwbroek systeem verzorgen. Hierbij te denken aan:

 • De organisatie die de CRM-software van Blauwbroek in licentie beschikbaar stelt
 • De organisatie die de ICT-ondersteuning aan Blauwbroek verleent

Met betreffende organisaties zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld, waarin expliciet is vastgelegd voor welk doel de beschikbare persoonsgegevens uitsluitend aangewend mogen worden.

Er worden géén gegevens verstrekt aan organisaties buiten Nederland, waarmee geborgd is dat persoonsgegevens van betrokkene niet via een omweg alsnog ‘legaal’ bekend worden bij partijen waaraan geen goedkeuring is verleend.

Beveiliging van persoonsgegevens

Blauwbroek heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Er wordt gebruik gemaakt van professionele anti-virus software, anti-malware software en van databescherming middels encryptie.

Het recht om een klacht in te dienen

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op via 038-8504133 of dien uw klacht per email in: info@blauwbroek.nl

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging van het Privacy Reglement

Het kan zijn dat dit Privacy Reglement wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacyreglement. Op de website van Blauwbroek vindt u altijd het meest actuele reglement.

LinkedInPrint

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke maand updates van onze nieuwste projecten, vacatures en interessant nieuws.